Persbericht

20 januari 2017 - Vermogensmonitor schikt met Alex Vermogensbeheer

In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten ingediend over onder meer de manier waarop Alex Vermogensbeheer heeft gewaarschuwd voor het risico van de marktomstandigheden die zich voordeden in 2014 en de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014. BinckBank heeft met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt over de afhandeling van deze klachten. De VEB en Vermogensmonitor worden in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming te bieden aan klanten die hebben geklaagd en die aan een aantal afgesproken criteria voldoen. Dit betekent overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent.
Cliënten van Vermogensmonitor die in aanmerking komen voor de door Alex Vermogensbeheer, Vermogensmonitor en de VEB getroffen regeling, ontvangen bericht van Vermogensmonitor. Zij ontvangen daarbij een schriftelijk aanbod tot schikking.

In de vaststellingsovereenkomst waarin het aanbod is vervat, wordt vastgelegd welke vergoeding de desbetreffende cliënt op basis van bovengenoemde regeling wordt toegekend. Indien men gebruik wil maken van dit aanbod, dan dient de vaststellingsovereenkomst ondertekend te worden teruggestuurd naar Vermogensmonitor.

15 oktober 2015 - Consument bindt de strijd aan met ING om ontfutselde garantie

persbericht.


terug naar wegwijzer